àåìé æä ñåó äòåìí

עברת תקיפה מינית כלשהי? לא עברת תקיפה מינית אבל את/ה מרגיש/ה רצון לעזור? את/ה מוזמנ/ת להצטרף למשפחה גדולה וחמה. הפורום הזה נועד לספק תמיכה על כל מאפייניה: אווירה של בית חם, הקשבה, עזרה, הזדהות, רגישות, תחושת ביטחון, הבנה והרבה מאוד אהבה. אנו רוצים להעניק מקום בטוח לפריקת כל הרגשות ולדבר על הדברים הקשים באמת מבלי לחשוש.

המנהלים: אורית, מיכלל

KerenJames
הודעות: 2
הצטרף: ה' מרץ 15, 2007 2:05 pm
יצירת קשר:

àåìé æä ñåó äòåìí

הודעהעל ידי KerenJames » ג' מרץ 20, 2007 2:29 pm

ëùäééúé éåúø öòéøä.....áñáéáåú âéì 15 äúàäáúé áôòí äøàùåðä áçééí ùìé. æä äéä îæîï....ìôðé 10 ùðéí. äåà áâã áé òí äçáøä äëé èåáä ùìé. ìà ãéáøúé àéúí îàæ.

àçøé äøáä æîï, 4 ùðéí àçåøä, ùåá ðôìúé ìàäáä. àìå äéå ä-3 ùðéí äëé ÷ùåú ùòáøúé òã àæ. ðìçîúé ìùîåø òì îùäå ùìòåìí ìà äéä ùìé. àîà ùìé, ðôèøä ùòåã äééðå éçã åäáï àãí ìà äéä ùí áùáéìé. ìà äéä àëôú ìå. ðëðñúé ìäøéåï îîðå.... øöéúé àú äúéðå÷.... àáà ùì äçáø ùìé ìà øöä. äçáø ùìé àîø ìé ùäåà ìà îúëååï ìäéåú àéúé ëì äçééí, àæ ìîä ìäáéà éìã ìòåìí ùàó àçã ìà øåöä. àæ äôìúé. ìîøåú ùàðé ëï øöéúé àú äúéðå÷. çöé ùðä àçøä æä äáðúé ùàðé îàåäáú áîéùäå ùìà îøâéù àìé ëìåí.

÷øä òåã ëîä ôòîéí ùàäáúé åùåá åùåá ôâòå áé. ù÷øðéí.....OMG.....ëîä ù÷øéí.....
åòåã áâéãåú åëï àôéìå îëåú.

àáì ëì äëàá, åäàëæáåú, ìà îú÷øáéí ìëàá ùì äàåðñ. åòåã äôìä. ùåí ãáø ìà äëéï àåúé ìæä.
äöì÷åú ùðùàøå áâåó åáðôù ìòåìí ìà ééòìîå. àáì äëàá ùôùåè ùáø àåúé æä ùìôðé çåãùééí äìëúé ìøåôà, äåà àîø ùäñéëåééí ùìé ìéìãéí áòøê 20%. æä ùáø àåúé. äøâ àåúé. æä äçìåí ùìé. ìà ëñó åìà ìäéåú ëåëáú, îùôçä îùìé. áòì åéìãéí.

îé äáï æåðä ùì÷ç ìé úçìåí äæä. ìîä ëì îé ùâøí ìé ìæä îîùéê áìé ìäøâéù ëìåí.

OK.... äéåí çöé ùðä àçøä äàåðñ åäôìä..... òáøúé òåã ùúé "÷ùøéí"....
äøàùåï.... äúçéì èåá, áàîú àäáúé àåúå. ðúúé îòöîé îä ùéëåìúé. àáì ä÷ùø äéä áðåé òì ù÷øéí. ëîä ùæä ðéâîø îâòéì áéðéðå àðé éåãòú ùâí àðé äééúé ìà áñãø åàðé î÷ååä ùø÷ èåá ìå äéåí, âí àí àðé ùåðàú àåúå.

åäðä àðçðå ôä..... äâáø äàçøåï..... ëîä ùæä îñåáê. ðëåï ùàåîøéí ùæä úîéã ëéó ùæä îúçéì... åàæ äëåì îùúðä. àæ æä îä ù÷øä ôä. àðé îãáøú òì îäôëä îèåøôú ùôúàåí øåàéí îéùäå ùåðä ìâîøé. äåà ìà òãéï, ìà øâåò, éù îöá âãåì ùîùäå áàîú ìà áñãø àéúå. àú ëáø ìà îàåäáú áå.... àú ôåçãú îîðå. àæ àú éåöàú îàåã îäø îä÷ùø äæä. ø÷ ùäåà ìà øåöä ìúú ìê ììëú. ùàðé ìà ôåúçú ìå àú äãìú, àæ ãåô÷ ëîå îèåøó.... 5 ã÷åú.... 10 ã÷åú.... ôúàåí ù÷è. 2 ã÷åú àçøé æä àðé ÷åìèú àåúå òåîã ìé ááéú. äåà ðëðñ ãøê äçìåï. æä ëîòè ðéâîø îîù îîù øò.....

æä ìôðé çåãù. ìôðé ùáåòééí âéìéúé ùìîøåú ëì îä ùäøåôàéí àîøå ìé.....àðé áäøéåï. àáì àñåø ìé ìäôéì.... àí àðé îôéìä àæ ìòåìí ìà äéä ìé éìã. .NEVER.

ñéôøúé ìå...... ëîä ùìà øöéúé ìñôø ìå.... àáì æä âí çì÷ îîðå... îâéò ìå ìãòú.
ëëä çùáúé áäúçìä ìôçåú.
äéåí àðé ìà øåöä ùåí ÷ùø àéúå. äåà äùôéì àåúé áøîåú äëé ðîåëåú ùéù. òëùéå äåà àåîø ùæä ìà ùìå. ççççççççççç!!!!!!! îâòéì.....

àæ ìîä..... úâéãå ìé áá÷ùä ìîä..... ùäééðå òåã úîéîéí... ùòåã äéå ñéôåøéí ùì àäáä åëì äçøà äæä.... ìîä ìà ñéôøå ìðå àú ëì äàîú??? ìîä ìà äëéðå àåúðå îøàù ìëì æä...

àæ äðä àðé äéåí, áú 25 áñåó îàé.
áäøéåï ñåó çåãù ùðé.
áìé áï æåâ.....
ìà îàîéðä éåúø áàäáä....
åëì îä ùðùàø ìé ìäâéã æä ùàðé ìà éëåìä ìçëåú ëáø ìäâéã ìéìã àå ìéìãä ùìé ùéåí àçã "æä" éâéò


àðùéí....àí ëáø ÷øúí.àæ úðå àæä îéìä....

סמל אישי של המשתמש
אייל
Site Admin
הודעות: 1603
הצטרף: ג' מרץ 06, 2007 12:26 am

הודעהעל ידי אייל » ג' מרץ 20, 2007 2:45 pm

קרן חמודה,
אני אוהב לקרוא כל מה שאת כותבת, בעברית ובאנגלית...
חבל לי שדווקא בחורה אמיתית כמוך נופלת על גברים זבלים כאלה...

למה לא הכינו אותנו לזה? כי היינו ילדים, תקופת התמימות האמיתית היחידה...

הצלקות שלך לא יעלמו, אבל אפשר להתגבר על הכאב, לעמוד על הרגליים שוב, זקופה, גאה במי שאת, חזקה, ובמקרה שלך, להחליט שלא משנה כמה קשה זה יהיה, את הולכת להיות האמא הכי טובה בעולם!
מה יותר נפלא מאשר לגרום לבחורה ששכחה איך מחייכים, לצחוק...
"כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם..."
http://shovrotshtika.co.il

סמל אישי של המשתמש
מורני
משתמש פעיל
הודעות: 382
הצטרף: ג' מרץ 06, 2007 3:57 pm
מיקום: ראשון לציון
יצירת קשר:

מתוקה

הודעהעל ידי מורני » ג' מרץ 20, 2007 6:08 pm

כתבתי לך את זה במקושרים ואני רוצה שזה יהיה גם כאן..

אני יכולה להזדהות עם מה שאת מרגישה
אבל לעולם אני לא אדע בדיוק מה עובר עלייך
הכאב הוא הרגשה פרטית.

אני כן חושבת שאת מרגישה היטב מה עובר עלייך
ומזהה את הקשיים שאתם את מתמודדת
זה אמנם קשה, כואב ולא נעים אבל את מתמודדת
ואת נמצאת במקום אחר מרבים אחרים שאני הכרתי כאובדים וחולמים.

תקווה גדולה שוכנת בך שרוצה לפרוץ החוצה
וראיתי את זה והרגשתי את זה דרך כל הדברים שכתבת פה לאחרונה
אף אחד לעולם לא יצליח להבין מה בדיוק שוכן אצלנו בלב
אין איש בעולם שידע להרגיש את הכאב שחודר עמוק עמוק לנשמה

אני אשתמש בעצה שקיבלתי מאחד החברים הטובים ביותר שלי
תעסיקי את עצמך בדברים החשובים באמת
ויש לך הרבה כאלה בתקופה הקרובה ושלא נדבר על הרחוקה
וגם אם לפעמים את מרגישה שחרב גדולה מונחת על גרונך,
תהיי אופטימית ותחייכי ותפתחי שמחת חיים
תעשי כל זאת למען ילדך שצפוי להיוולד
אך מעל לכל תעשי זאת עבורך..

נכון, נולדנו להיות תמימים
ואף אחד לא סיפר לנו לתוך איזה עולם נולדנו
מצד שני, אף אחד גם לא ידע לצפות את העתיד שלנו
את מה שנועד לקרות..

תהיי חזקה
אני פה תמיד בשבילך..
מורני
"כל אדם זקוק למקום,
בו יוכל לצאת מדעתו בשלווה"

:bookworm:


חזור אל “תקיפה מינית”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 77 אורחים