עמוד 1 מתוך 1

מי_היה_מאמין_שיש_לו_נקודת_שליטה

פורסם: ב' פברואר 15, 2016 9:44 am
על ידי קפצוליזונות
איןמאושרת_ממני!אחרי_סדרת;!!&÷$$התעללויות_פיזיתומיניתבי ובדברהכי יקרליבעולם הזה!גיליתי איךלשלוט_באפסהזה! יש לוחיים_אחריםמסתבר%×€×$חברה שלאיודעתכלום ממה שהואעושה!הואמתנדב\€€בכלמני מקומות£$\/€£אזז האפסכן יכול_לשלוטבעצמו אבלבחרשלא!/#$!€ונחשואצלמי הכוחעכשיו_אצליבןשרמוטה_כירם תתקרבאלי אולחברהשלי\÷÷$÷$עודפעם אחת!אחת! המכשפההקטנהשלך והחבריםשלך והעבודהכולם ידעו_מיאתה באמתומהעשית לנו! Gime over1//0 לי!$÷€÷€××£×\÷/÷